Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Üzemanyag árak

A 2016. februárban alkalmazható üzemanyagárakról:

 

Ólmozatlan motorbenzin - 326 Ft/l

 

Gázolaj - 316 Ft/l

 

Keverék - 363 Ft/l

 

LPG autógáz - 210 Ft/l


Útvonaltervező

Magyarországi és külföldi autós utak tervezése


Autós jogszabályok


Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény


21. § (1) A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjárművel
a) a megengedett legnagyobb sebességre,
b) a vasúti átjárón való áthaladásra,
c) a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
d) a járművel történő megállásra és várakozásra,
e) az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
f) a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra,
g) a természet védelmére
vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - egyes előírások betartásra kerüljenek.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyes előírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben 30 000 forinttól 300 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot kell kiszabni. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány rendeletben határozza meg.
(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. A bírságot a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott előírás megszegését követő 60 napon belül szabja ki.
(4) A Kormány - az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - rendeletben állapítja meg azon szabályszegések körét, amelyek esetén az érintett gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személy közigazgatási bírsággal sújtandó.
(5) A (3) bekezdés szerint kijelölt hatóság a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásban közvetlenül adathozzáféréssel átveheti a gépjármű-nyilvántartásból a szabályszegés bizonyításához szükséges külön jogszabály szerinti jármű-azonosító adatokat, a természetes személy üzemben tartó személyes adatait és a nem természetes személy üzemben tartó azonosításához szükséges adatokat.
(6) A beszedett bírság felhasználását a Kormány rendeletben szabályozza.
21/A. § (1) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) bekezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
(2) Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a (4) bekezdés szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.
(3) Ha a gépjárművet használatba vevő személy a bírság fizetésére kötelezett, és a jogerős határozatban megállapított bírságot határidőig nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére az üzemben tartót külön határozattal kell kötelezni.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza
a) a gépjármű hatósági jelzését,
b) az üzemben tartó és a használatba vevő személy nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,
c) a használatba vevő személynek a gépjármű vezetésére jogosító engedélye számát,
valamint
d) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.
(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti igazolást az üzemben tartó a közigazgatási bírságot kiszabó határozat kézbesítését követő 8 munkanapon belül küldheti meg a hatóságnak. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat a gépjármű használatra történő átvételét a nyilatkozat keltét megelőző, a (4) bekezdés d) pontja szerint megjelölt időszakra is igazolhatja.
21/B. § (1) A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történő lefolytatását nem érinti.
(2) Szabálysértési eljárásban azzal a személlyel szemben pénzbírság nem szabható ki, akivel szemben a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló előírás megsértése miatt a 21. § (1) bekezdése alapján vagy a 21/A. § (2) bekezdése alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet
a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § Az ország közlekedésbiztonsága javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő egyes állami feladatok teljesítésének pénzügyi forrásai:
a) a közlekedési hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő - külön jogszabályokban meghatározott - és beszedett hatósági díjainak 13,5%-a,
b) az éves állami költségvetés keretében a közúti közlekedésbiztonság javítására meghatározott összeg,
c) a közlekedésbiztonság javítására felajánlott összeg,
d) külön jogszabályban meghatározott közigazgatási bírság közlekedésbiztonsági célra fordítható része
(a továbbiakban: bevétel).
2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevétel az alábbi közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok teljesítésére használható fel:
a) a közúti közlekedés tervezéséhez, fejlesztéséhez és szabályozásához szükséges, a biztonságot szolgáló szakmai adatgyűjtő, értékelő és kutató-elemző munkákra, azok publikálására, szakmai továbbképzések, konferenciák támogatására, a forgalom ellenőrzését és szabályozását szolgáló technikai eszközök fejlesztésére, a kapcsolódó kommunikációs tevékenységekre,
b) a közúti közlekedés biztonságát szolgáló közoktatási intézményi nevelési tevékenység szakmai támogatására,
c) az állami feladatok megvalósítására kialakított projekteket (akcióprogramokat) koordináló titkárság tevékenységének támogatására,
d) a közúti közlekedés biztonságát szolgáló felvilágosításra és kommunikációra,
e) a közúti közlekedés ellenőrzése hatékonyságát szolgáló technikai eszközök beszerzéséreHírek

Három gyerekülést belerakni egy autóba nem is olyan egyszerű dolog. De lehetséges!

Az előző Skoda Fabia Combi-t nem gondolták túl, nem egy sportkombit faragtak a tervezők, hanem tulajdonképp egy ötajtós Fabiára biggyesztettek egy nagy csomagtartót. Előnye, hogy az autó így sem túl hosszú, de a csomagtere... Tovább